REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Serafin Andrzejak

1  Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Serafin Andrzejak;
4. Sklep internetowy Serafin Andrzejak – serwis internetowy dostępny pod www.serafinandrzejak.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Serafin Andrzejak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2 Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.serafinandrzejak.com.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.serafinandrzejak.com, prowadzony jest przez Serafin Andrzejak z siedzibą Ul. Ligocka2/1, 02-556 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 6961819508 REGON 302745321
2.4. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa typu Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari
b) aktywne konto poczty elektronicznej
c) dostępu do internetu
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.serafinandrzejak.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.2. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.3. Sklep Serafin Andrzejak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep Serafin Andrzejak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Serafin Andrzejak.
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Serafin Andrzejak,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.serafinandrzejak.com, dokonać wyboru produktu/produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Serafin Andrzejak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5 Dostawa
5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na konto podane w  &6 pkt. 6.2
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.serafinandrzejak.com  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6 Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numery rachunek bankowy:
Serafin Andrzejak
Ul. Piaskowa 9a
64-125 Poniec
Santander 92 1090 1870 0000 0001 2388 1426
b) płatości: Przelewy 24h

c) płatności: PayPal

7 Prawo odstąpienia od umowy
7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
7.3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować drogą elektroniczną Sklep internetowy na adres email: contact@serafinandrzejak.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia i przesłać potwierdzenie zaakceptowania zwrotu wraz z produktem na adres:
Serafin Andrzejak
Ul. Ligocka 2/1
02-556 Warszawa
7.4. Klient pokrywa koszty wysyłki związanej ze zwrotem lub wymianą.
7.5. Sklep internetowy akceptuje tylko zwroty w formie wysyłki, nie ma możliwości zwrotu osobistego.
7.6. Zwrotom nie podlegają produkty spersonalizowane.

8 Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym do Sklepu internetowego została dostarczona przesyłka zawierająca zwrócony produkt . Zwrotu płatności Sklep internetowy dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzilł się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie  żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Towar należy odesłać lub przekazać na adres Serafin Andrzejak, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep internetowy o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
Informujemy, że zwrotowi lub wymianie nie podlegają produkty, które noszą ślady użytkowania oraz mają usuniętą metkę cenową.

9 Reklamacje dotyczące Towarów
9.1. Serafin Andrzejak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 Kodeksu Cywilnego.
9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres contact@serafinandrzejak.. Serafin Andrzejak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.3. Serafin Andrzejak  jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. Serafin Andrzejak   podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Serafin Andrzejak   o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie pod adres contact@serafinandrzejak
10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5. Serafin Andrzejak   zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11 Prawa autorskie
11.1. Wszystkie projekty, produkty, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Serafin Andrzejak   są własnością Serafin Andrzejak   i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych, bez zgody właściciela sklepu www.serafinandrzejak.com.
11.2. Logo Serafin Andrzejak   i wszelkie wzory projektów oraz produktów, na stronie www.serafinandrzejak.com są własnością Sklepu Serafin Andrzejak. Wszelkie prawa autorskie, osobiste i majątkowe do elementów wymienionych w punkcie XI 11.1 oraz 11.2 niniejszego Regulaminu sklepu są zastrzeżone.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
12.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego www.serafinandrzejak.com w związku z zakupami jest Sprzedawca.
12 .2. Dane osobowe wykorzystywane są w celach realizacji umów sprzedaży, z związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
12 .3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.).
12 .4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:
a) w  trakcie składania Zamówienia, do momentu złożenia Zamówienia, Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym www.serafinandrzejak.com  mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można również dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres contact@serafinandrzejak.com
c) klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
12.5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a)  utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemami teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
12.6. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy sklepem a Kupującym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Kupującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów poprzez sklep. Jeżeli zostanie zaznaczony drugi checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Kupującego z newslettera.
Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom kurierskim, księgowości.

13 Zmiana Regulaminu
13.1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail
13.2. Jeżeli w czasie w jakim upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.
13.3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
13.4. Zamówienie złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulamin.

14 Postanowienia końcowe
14.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Serafin Andrzejak  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
14.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Serafin Andrzejak   a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na Serafin Andrzejak.

Warszawa, 20.02.2016 r. z wniesionymi poprawkami w dniu 24.05.2018 r. w związku z wprowadzeniem nowych przepisów o Ochronie danych osobowych i Polityce prywatności (RODO).